skip to Main Content

CO2 Prestatieladder

Duurzaamheid is langzamerhand een modewoord geworden dat nauwelijks meer inhoud heeft. En dat is nu precies wat we bij Bruins & Kwast Biomass Management trachten te voorkomen. Wij hebben beleid, doelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Duurzaamheid is ons in de genen gaan zitten. We willen niet alleen duurzaam geld verdienen. We willen ook geld verdienen met duurzame oplossingen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we die duurzaamheid aantonen. Dat doen we door voor onze opdrachtgevers inzichte-lijk en aantoonbaar te maken hoeveel minder CO2 ze uitstoten door hun afvalstromen via ons bedrijf te laten verwerken (met CO2 reductie verklaringen tonen we de CO2 reductie aan, die ontstaan door het efficiënt omzetten van biomassa in grondstoffen en biobrandstof). Maar ook zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewust-zijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2 Footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 5 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam wagenpark en te werken aan een energiearm kantoor en energie-zuinige bedrijfsprocessen.

Download hier het behaalde certificaat CO2 Bewust niveau 5.

BruinsKwast-BladVoetafdruk3.A.1 Emissie inventaris
In onderstaand document kunt u de CO2 emissie inventarisatie over het basis jaar 2009 inzien. Deze emissie inventarisatie voor de CO2 Footprint is gecertifi-ceerd door de KEMA;
CO2 Footprint 2009
CO2 Footprint 2009 herberekend n.a.v. gewijzigde conversiefactoren
Verklaring KEMA 2009

Ieder jaar maakt Bruins & Kwast haar CO2 uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2 reductie is tevens weergegeven in onderstaande documenten;
Verklaring KEMA 2013
CO2 Footprint analyse rapport 2013 versie 1.1
CO2 footprint analyse rapport 2014 versie 1.0
CO2 footprint analyse rapport 2015 versie 1.1
CO2 footprint analyse rapport 2016 versie 1.0

4.A.1 Ketenanalyse
Meest materiele scope 3 emissies
Ketenanalyse aanleveren groenafval

3.B.2 Energiemanagement
Het energiemanagement (volgens NEN-EN 16001) is geheel geïntegreerd in het KAM (Kwaliteit – Arbo – Milieu) zorgsysteem van Bruins & Kwast volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Bruins & Kwast is ISO 9001, ISO 14001 en VCA* gecertificeerd. In onder-staande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is geïntegreerd in het KAM zorgsysteem handboek;
KAM beleidsverklaring (2.B.4.)
Procedure Beheersing CO2 emissies
Energieplan

3.C.2 Communicatieplan
De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2 reductie doelstellingen van Bruins & Kwast is vastgelegd in onderstaand document;
Communicatieplan CO2 emissie

3.C.1 Voortgang reductie doelstellingen
Ieder half jaar maakt Bruins & Kwast haar CO2 Footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2 reductie doelstellingen inzichtelijk;
Footprint/voortgang 2014
Footprint/voortgang 1e halfjaar 2015
Footprint/voortgang 2015
Footprint/voortgang 1e halfjaar 2016
Footprint/voortgang 2016

3.D.1 Deelname aan initiatieven
BVOR; Convenant Schoon en Zuinig
Op 8 juni 2008 tekenden de eerste koepelorganisaties uit de agrarische sector en de ministers van LNV, VROM, EZ en de Staatssecretaris van Financiën het convenant. Vervolgens traden op 3 december 2008 de BVOR en drie andere koepelorganisaties toe. Minister Gerda Verburg toonde zich positief over deze stap. Zij wees op de bijdrage die de BVOR kan leveren aan de doelstellingen op het gebied van duurzame energie uit bijvoorbeeld houtachtige biomassa. De minister dankte de BVOR en de andere partijen voor hun steun aan het convenant. “Want u geeft als eerste nieuwe toetreders – een helder signaal af. Dat signaal luidt: het klimaat en energieprobleem is belangrijk en wij willen meehelpen het aan te pakken”.

Bekijk hier het nieuwsbulletin van de BVOR.
Bekijk hier de toetredingsverklaring.

Roelofshoeve: Duurzaam Duiven
De gemeente Duiven heeft op haar grondgebied een regionaal industriegebied voor de zwaardere categorie bedrijvigheid. Dit is het bedrijventerrein Roelofshoeve. De bedrij-ven en overheden op Roelofshoeve willen hier samen een bedrijventerrein realiseren waarop zij concreet inhoud geven aan een duurzame bedrijfsvoering. Naast een eigen duurzame bedrijfsvoering, willen de bedrijven komen tot een optimale onderlinge afstemming en aanvulling voor wat betreft de energiebehoefte. Op langere termijn zal Roelofshoeve zich ontwikkelen tot een lokale en regionale leverancier van duurzame energie. Op 4 december 2010 werd hiertoe een convenant ondertekend. Bekijk hier de website.

Bekijk hier voor de intentieverklaring.

Manifest Bio-Based Economy
Donderdag 29 september 2011 hebben vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven een manifest ondertekend over de ontwikkeling van de bio-based economy, een economie gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Naast vooraanstaande bedrijven als Eneco, KLM, Rabobank en maat-schappelijke organisaties als Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuur Fonds heeft ook de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR), met een drietal leden waaronder Bruins & Kwast Biomass Management, het manifest ondertekend. Het manifest benadrukt het belang van de transitie van een fossiele naar een meer bio-based economie. Daarbij geeft het een aantal hoofdlijnen weer waarop de partijen in de komende drie jaar zullen samenwerken. Na afloop evalueren de partijen de samen-werking en beslissen ze over het al dan niet verlengen van de termijn.

Bestaande infrastructuur BVOR-leden
In de visie van de BVOR en haar leden is de bestaande infrastructuur voor de verwerking van groene reststromen een logische basis voor verdere ontwikkeling en implementatie van bio-based activiteiten: de betreffende bedrijven liggen geografisch goed verspreid, hebben ervaring met grootschalige be- en verwerking van groene stromen, en het produceren van hoog kwalitatieve producten daaruit. Uit groene rest-stromen is nog meer waarde te halen door de verdere ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve bio-based concepten. Overigens blijft juist in een bio-based economy, waarin biomassa op grote schaal aan de bodem wordt ontrokken, ook een cruciale rol weggelegd voor compost, namelijk om de organische stofkringloop te sluiten en de bodemkwaliteit en -productiviteit in stand te houden. Met 3 locaties in Overijssel en Gelderland speelt Bruins & Kwast Biomass Management een belangrijke rol.

Bekijk het document van Manifest Bio-Based Economy.

Green Deal met BVOR voor veenvervanging
Minister Verhagen van EL&I en staatsecretaris Atsma van I&M hebben een Green Deal gesloten met de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Bij de Green Deal zijn ook vier leden van de BVOR betrokken, namelijk Attero,Van Iersel Biezenmortel, Den Ouden Groenrecycling en Bruins & Kwast Biomass Management.

De betrokken partijen streven naar een substaniële toename van de inzet van compost als veenvervanger. Hiervoor moet deze inzet worden gestimuleerd boven de inzet van compost voor energieproductie.

Vooral vers hout wordt nu vaker ingezet voor de productie van hernieuwbare energie. Nederland importeert per jaar circa 4 miljoen m3 veen uit onder meer Ierland, de Baltische staten, Rusland en andere landen. Veen wordt gebruikt als substraat in onder meer de tuinbouw. Daarnaast wordt het voor onder andere de particuliere markt in potgrond verwerkt. Veen is een fossiele, schaarse grondstof waarvan de winning bovendien in veel gevallen gepaard gaat met negatieve bijeffecten op milieu en bio-diversiteit. Voor een aantal van de veentoepassingen is hoogwaardige compost uit organisch afval een goed alternatief. In 2010 is circa 20% van alle in Nederland gepro-duceerde groencompost en GFT-compost, overeenkomend met ongeveer 300.000 ton, ingezet als (veenvervangende) grondstof voor potgrondproductie.

Bekijk hier de Green Deal.

Back To Top