skip to Main Content

Efficiënte en duurzame verwerking van veegzand en RKG-kolkenslib

Afval storten is niet meer van deze tijd. De ruimte in Nederland is daarvoor te beperkt en te kostbaar. Dus zamelt RETERRA ook veegzand in, net als riolen-, kolken- en gemalenslib. Gemeenten en bedrijven verzamelen veegzand uit straatgoten en leveren dit soms in kleine hoeveelheden, soms ook grootschalig in op onze recyclinglocaties in Duiven en Goor. 
Daar zorgen we zo nodig eerst voor ontwatering en verwijderen vervolgens het zwerfafval dat voornamelijk bestaat uit plastics, blik en stenen. Voor kolkenzand, dat uit straatkolken wordt gezogen, geldt een vergelijkbaar procedé. Uiteraard is ontwateren hier standaard.

Geluidswal
Geluidswal

Een onafhankelijk specialistisch bureau bemonstert het veegzand en kolkenslib en stelt na grondige analyse de kwaliteit vast. Afhankelijk van de kwaliteit zijn er verschillende mogelijkheden tot hergebruik, in geluidswallen of als afdeklaag van traditionele vuilstortplaatsen.

Verwerkingsvoorwaarden

RKG-slib en veegzand stromen, worden onder het certificaat van BRL SIKB 7500 en protocol SIKB 7510 verwerkt tot minimaal klasse ‘Industrie’ volgens het Besluit bodemkwaliteit. De aangeboden inputstroom RKG-slib en/of veegzand moet na bewerking (droog zeven), ook minimaal kunnen voldoen aan klasse ‘Industrie’ van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor meer informatie download hieronder onze uitgebreide acceptatievoorwaarden.
Acceptatievoorwaarden afvalstoffen

Back To Top